Project with Nhu Xuan Hua

Photographer : Nhu Xuan Hua